Agrex-Eco objęło Patronat medialny nad konferencją Bioodpady!


banner ekocykl konferencja bioodpady patronat medialny

Serdecznie zapraszamy na „II Międzynarodową Konferencję Logistyki Odzysku – Odpady”, która odbędzie się w dniach 14-15 września we Wrocławiu. Jej tematem przewodnim będą „Bioodpady – najnowsze trendy i inspiracje”, przedstawienie stanu i systemu zagospodarowania bioodpadów w Polsce w świetle strategii Unii Europejskiej dotyczącej gospodarki odpadami – Ku gospodarce o obiegu zamkniętym: program „zero odpadów” dla Europy.

Poruszane zagadnienia:

 • Jak zorganizować selektywną zbiórkę bioodpadów?
 • Jakie są wymagania firm recyklingowych w zakresie czystości strumienia do recyklingu?
 • Jakie są technologie zagospodarowania bioodpadów?
 • Z jakimi problemami i barierami w zagospodarowaniem bioodpadów borykają się polskie gminy?
 • Jakie są procesy i technologie mechaniczno-biologicznego przetwarzania zmieszanych odpadów komunalnych (MBP)?

Zapraszamy do udziału:

 • przedstawicieli Regionalnych Instalacji Przetwarzania Odpadów Komunalnych (RIPOK),
 • przedstawicieli Punktów Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych (PSZOK),
 • przedstawicieli gmin i samorządów, szczególnie wydziałów gospodarki odpadami, ochrony środowiska,
 • producentów worków, toreb i folii do zagospodarowania bioodpadów,
 • producentów, sprzedawców i dystrybutorów żywności,
 • branże związane z gastronomią i hotelarstwem, HORECA,
 • producentów maszyn do przetwarzania bioodpadów,
 • firmy zajmujące się zbiórką i zagospodarowaniem bioodpadów,
 • firmy wykorzystujące w swojej działalności bioodpady.

Podstawy prawne:

Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady 2008/98/WE z dnia 19 listopada 2008 r. w sprawie odpadów – Art. 22:

„Państwa członkowskie podejmują środki zachęcające do:

a) selektywnego zbierania bioodpadów w celu ich kompostowania i uzyskiwania z nich sfermentowanej biomasy;
b) przetwarzania bioodpadów w sposób, który zapewnia wysoki poziom ochrony środowiska;
c) stosowania bezpiecznych dla środowiska materiałów wyprodukowanych z bioodpadów.”

Ustawa z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz. U. z 2013 roku poz. 21):

„Bioodpady – rozumie się przez to ulegające biodegradacji odpady z ogrodów i parków, odpady spożywcze i kuchenne z gospodarstw domowych, gastronomii, zakładów zbiorowego żywienia, jednostek handlu detalicznego, a także porównywalne odpady z zakładów produkujących lub wprowadzających do obrotu żywność;”

Strategia Unii Europejskiej dotycząca gospodarki odpadami – /Ku gospodarce o obiegu zamkniętym: program „zero odpadów” dla Europy/ z 2014 r.:

 • od 2025 r. zakazane będzie składowanie odpadów ulegających biodegradacji, przy czym państwa członkowskie powinny dążyć do praktycznego wyeliminowania składowania do roku 2030;
 • należy ograniczyć odpady żywnościowe w sektorach produkcji, sprzedaży detalicznej/dystrybucji, gastronomii/hotelarstwa oraz gospodarstwach domowych o co najmniej 30% do roku 2025.

Więcej informacji dostępnych na stronie organizatora: Eko Cykl Organizacja Odzysku Opakowań S.A.