Prześlij printer

Obowiązek informacyjny wynikający z RODO

Szanowny Kliencie,

od dnia 25 maja 2018 r. zaczęło obowiązywać Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych, określane jako RODO.

W związku z tym, chcemy poinformować Cię o zasadach przetwarzania Pani/Pana danych osobowych oraz o przysługujących Pani/Panu w związku z tym prawach. Zależy nam, aby Pani/Pan miał kompletną wiedzę, a tym samym pełen komfort korzystania z usług i stron naszej firmy. Dlatego zanim Pani/Pan rozpocznie korzystanie z naszych usług i stron, prosimy o zapoznanie się z poniższymi informacjami.

​​​​​​​Jednocześnie zapewniamy, że należycie dbamy o Pani/Pana prywatność. Pani/Pana dane osobowe są u nas bezpieczne, a zgodę na ich zbieranie i przetwarzanie może Pani/Pan wycofać w każdej chwili, zgodnie z postanowieniami poniższej ”Informacji o ochronie danych osobowych”.

Informacja o ochronie danych osobowych

Agrex-Eco Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, kod pocztowy 02-844, przy ul. Puławskiej 469, jako administrator danych osobowych, gromadzi Państwa dane osobowe uzyskane podczas:

 1. zawierania z Państwem umowy oraz w trakcie jej trwania,
 2. zbierania danych z wizytówek i formularzy kontaktowych podczas wydarzeń branżowych, w których uczestniczymy (konferencje, targi, pokazy maszyn, zjazdy itp.),
 3. otrzymywanych od Państwa zapytań drogą mailową i telefoniczną

w szczególności zbieramy:

 • imię i nazwisko, adres e-mail, adres do kontaktu, firma reprezentowanego podmiotu, numer telefonu, stanowisko,
 • w przypadku przedsiębiorców przetwarzamy dodatkowo: NIP, REGON, adres siedziby, numer rachunku bankowego.

Gromadzimy Państwa Dane osobowe w następujących celach:

 • zawierania i realizacji łączącej nas umowy oraz świadczenia dla Państwa oferowanych przez nas usług serwisowych,
 • zawierania i realizacji łączącej nas umowy w tym w szczególności wysyłki zamówionych towarów i realizacji płatności, obsługi reklamacji,
 • realizacji obowiązków przewidzianych prawem, w tym w szczególności wystawiania i przechowywania faktur oraz dokumentów księgowych, oraz dla celów archiwizacyjnych
 • ochrony praw zgodnie z przepisami prawa, w tym w szczególności dochodzenia zaległych płatności w ramach procesów windykacyjnych i procesów sądowych,
 • weryfikacji Państwa wiarygodności płatniczej,
 • przeprowadzania działań marketingowych oraz przesyłania informacji handlowych w przypadku wyrażenia przez Państwa osobnych zgód.

Agrex-Eco Sp. z o.o. może przekazywać Dane osobowe następującym osobom trzecim dla celów wskazanych w niniejszym dokumencie:

 1. Podmiotom, z którymi Agrex-Eco Sp. z o.o. ma zawartą umowę współpracy (“Przetwarzający dane”) w celu realizacji łączącej nas umowy, realizacji obowiązków przewidzianych prawem, ochrony praw zgodnie z przepisami prawa oraz realizacji uzasadnionego interesu w rozumieniu przepisów o ochronie danych osobowych; w szczególności Agrex-Eco może przekazywać Państwa dane osobowe podmiotom takim jak: banki, firmy windykacyjne, podmioty świadczące usługi księgowe, spółki świadczące usługi pocztowe i kurierskie, firmy, z którymi współpracujemy w celu świadczenia usług serwisowych.  Podmioty takie będą zobowiązane na mocy zawartych z umów do stosowania odpowiednich środków bezpieczeństwa, technicznych i organizacyjnych, aby chronić Dane Osobowe oraz przetwarzać je wyłącznie zgodnie z instrukcjami przekazanymi przez Agrex-Eco,
 2. organom nadzorującym, organom władzy i innym osobom trzecim; w przypadku gdy jest to niezbędne dla realizacji celów wskazanych powyżej  oraz wypełnienia obowiązków nałożonych prawem, Dane Osobowe mogą być przekazywane organom nadzorującym, sądom i innym organom władzy (np. organom podatkowym i organom ścigania), niezależnym doradcom zewnętrznym (np. audytorom) lub podmiotom udzielającym świadczeń.

Agrex-Eco Sp. z o.o. zobowiązuje się stosować odpowiednie środki bezpieczeństwa, zarówno techniczne jak i organizacyjne, aby chronić Państwa Dane osobowe. Dane osobowe będą przechowywane przez Agrex-Eco i / lub Przetwarzających dane, wyłącznie przez czas niezbędny do osiągnięcia celów, dla których dane te są gromadzone, wykonania obowiązków wynikających z przepisów prawa, maksymalnie przez okres zabezpieczenia materiałów niezbędnych dla postępowań prawnych (w tym podatkowych) oraz do czasu ewentualnego przedawnienia roszczeń Państwa i Agrex-Eco.

Przysługują Państwu prawa w zakresie ochrony Danych osobowych. Zgodnie z obowiązującym prawem o ochronie danych, jesteście Państwo uprawnieni do wniesienia skargi do właściwego organu nadzorczego (tj. do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych lub organu będącego jego następcą).

Ponadto, macie Państwo prawo do:

 1. Żądania dostępu do Danych Osobowych; osoba, której dane dotyczą, jest uprawniona do uzyskania potwierdzenia, czy przetwarzane są dane osobowe jej dotyczące, a jeśli ma to miejsce, jest uprawniona do uzyskania dostępu do nich. Agrex-Eco dostarczy Państwu na żądanie kopię Państwa Danych osobowych podlegających przetwarzaniu. Za wszelkie kolejne kopie, o które zwrócą się Państwo, Agrex-Eco może pobrać opłatę w rozsądnej wysokości wynikającej z kosztów administracyjnych.
 2. Sprostowania Danych Osobowych; mają Państwo prawo do sprostowania Danych Osobowych, które Państwa dotyczą, a które są nieprawidłowe. Z uwzględnieniem celów przetwarzania, mają Państwo prawo żądania uzupełnienia niekompletnych Danych Osobowych, w tym poprzez przedstawienie dodatkowego oświadczenia.
 3. Usunięcia Danych Osobowych (“prawo do bycia zapomnianym”); mają Państwo prawo żądania, o ile zachodzą okoliczności przewidziane prawem, niezwłocznego usunięcia dotyczących Państwa Danych osobowych, a Agrex-Eco ma obowiązek bez zbędnej zwłoki usunąć takie Dane Osobowe.
 4. Ograniczenia przetwarzania Państwa Danych osobowych; w takim przypadku, Agrex-Eco wskaże na Państwa żądanie takie Dane Osobowe, a ich przetwarzanie może zostać ograniczone tylko i wyłącznie do określonych celów.
 5. Przenoszenia Danych Osobowych; pod pewnymi warunkami macie Państwo prawo otrzymać w ustrukturyzowanym, powszechnie używanym formacie, nadającym się do odczytu maszynowego Dane Osobowe Państwa dotyczące, przetwarzane przez Agrex-Eco oraz macie Państwo prawo przesłać te Dane Osobowe innemu podmiotowi.
 6. Sprzeciwu; w pewnych okolicznościach mają Państwo prawo w dowolnym momencie wnieść sprzeciw – z przyczyn związanych z Państwa szczególną sytuacją – wobec przetwarzania dotyczących Państwa Danych osobowych, a na Agrex-Eco może ciążyć obowiązek zaprzestania przetwarzania takich Danych osobowych.

Stosowna analiza wykazała, że Agrex-Eco nie musi powoływać Inspektora Danych osobowych, niemniej jednak przypadku jakichkolwiek pytań dotyczących Danych Osobowych lub wykonywania praw w zakresie prywatności, prosimy o kontakt na adres mailowy: info@agrex-eco.pl – z tytułem maila DANE OSOBOWE. Na każde zapytanie zostanie udzielona odpowiedz w czasie do 7 dni roboczych.

Informujemy o możliwości okresowej aktualizacji niniejszej Informacji zgodnie z obowiązującym prawem (np. jeśli wdrażamy nowe systemy lub procesy, które wiążą się z wykorzystaniem danych osobowych) i w takim przypadku będziemy odpowiednio informować Państwa o wprowadzanych zmianach.