printer

Polityka prywatności

Zastrzeżenia prawne

Właścicielem i operatorem strony internetowej pod adresem www.agrex-eco.pl („Strona”) jest Agrex-Eco Sp. z o.o. (dalej Spółka) z siedzibą w Warszawie, ul. Puławska 469, 02-844 Warszawa, wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS 0000304513.

1. Warunki korzystania ze Strony

1.1. Wszelkie prawa do Strony, w tym prawa do jej elementów tekstowych i graficznych, układu stron oraz innych elementów są zastrzeżone, o ile nie zostało w sposób wyraźny zaznaczone inaczej.

1.2. Korzystanie z treści umieszczonych na Stronie nie oznacza nabycia przez użytkowników jakichkolwiek praw na dobrach niematerialnych do utworów czy baz danych zawartych na Stronie.

1.3. Użytkownik może korzystać z utworów czy baz danych zawartych na Stronie jedynie w zakresie dozwolonego użytku, wyznaczonego przepisami ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych oraz ustawy z dnia 27 lipca 2001 r. o ochronie baz danych. W szczególności, poza określonymi w tych przepisach przypadkami, zabronione jest dokonywane w celach komercyjnych, bez uprzedniej pisemnej zgody Agrex-Eco, kopiowanie, modyfikowanie czy transmitowanie elektronicznie lub w inny sposób jakiejkolwiek części Strony w całości lub we fragmentach.

2. Wyłączenie odpowiedzialności

2.1. Strona ma na celu dostarczenie użytkownikom ogólnych informacji o usługach i towarach świadczonych i oferowanych przez Spółkę.

2.2. Dane publikowane na Stronie mają charakter wyłącznie informacyjny i nie stanowią oferty w rozumieniu przepisów Kodeksu Cywilnego.

2.3. Mimo, iż dołożono należytych starań w celu zapewnienia rzetelności prezentowanych informacji, istnieje ryzyko pojawienia się nieścisłości. Spółka nie ponosi jakiejkolwiek odpowiedzialności ani nie gwarantuje poprawności i kompletności informacji prezentowanych na Stronie.

2.4. Informacje o dostępności usług i towarów zamieszczone na Stronie są aktualizowane na bieżąco, jednak ze względu na ograniczenia techniczne, ostatecznych informacji o dostępności danego zasobu może udzielić wyłącznie biuro handlowe.

2.5. Spółka nie ponosi odpowiedzialności za przerwy w dostępie do Strony i jakichkolwiek informacji, programów komputerowych lub innych znajdujących się na Stronie treści, a także za jakiekolwiek wady, braki, wirusy komputerowe lub inne sygnały elektroniczne mogące narazić użytkownika na szkodę. Ponadto w najszerszym dopuszczonym przez prawo zakresie Spółka wyłącza jakiekolwiek gwarancje, wyraźne lub dorozumiane, w tym między innymi dorozumiane gwarancje sprzedaży i przydatności do określonego celu.

2.6. W żadnym wypadku Spółka ani też partnerzy lub pracownicy Spółki nie ponoszą jakiejkolwiek odpowiedzialności wobec użytkownika lub innych osób z tytułu jakiejkolwiek decyzji lub działania podjętego na podstawie informacji znajdujących się na Stronie ani też z tytułu jakichkolwiek pośrednich, szczególnych lub ubocznych strat, nawet w przypadku otrzymania informacji o możliwości ich wystąpienia.

2.7. Niektóre z linków umieszczonych na Stronie odsyłają do serwerów i stron internetowych administrowanych przez osoby trzecie, za które Spółka nie ponosi odpowiedzialności. Spółka nie ponosi odpowiedzialności za informacje znajdujące się na tych serwerach i stronach internetowych, w szczególności za ich zgodność z prawdą.

2.8. Spółka zastrzega sobie prawo zmiany danych i informacji umieszczonych na Stronie w wybranym przez siebie terminie, bez konieczności uprzedniego powiadomienia użytkowników Strony.

3. Polityka ochrony prywatności

3.1. Wypełniając umieszczone na Stronie formularze kontaktowe użytkownicy mogą, w razie wyrażenia przez nich zgody, udostępniać swoje następujące dane osobowe: imię i nazwisko, adres e-mailowy oraz numer telefonu. Zgodnie z obowiązującymi przepisami o ochronie danych osobowych informujemy, że:

a) administratorem danych osobowych jest Agrex-Eco Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie ul. Puławska 469, 02-844 Warszawa (dalej: ADO);

b) podstawą przetwarzania danych osobowych jest zgoda osoby, której dane dotyczą;

c) podane dane osobowe będą przetwarzane wyłącznie w celu, na jaki została udzielona zgoda, tj. w celu nawiązania kontaktu lub udzielenia informacji w związku z wysłaniem formularza kontaktowego; przygotowaniem oferty;

d) podanie danych osobowych jest dobrowolne, lecz niezbędne w celu nawiązania kontaktu lub udzielenia informacji; przygotowania oferty;

e) dane osobowe mogą być powierzane innym partnerom Spółki (dostawcom maszyn, usług i/lub technologii) lecz jedynie zgodnie z celem przetwarzania;

f) dane osobowe mogą zostać ujawnione właściwym organom, na podstawie obowiązujących przepisów prawa;

g) dane osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny w związku z przesłanym formularzem kontaktowym i jeśli nie będzie innych ustaleń zostaną skasowane 12 miesięcy po ostatniej aktywności, nie później niż do momentu cofnięcia zgody;

h) w każdym czasie przysługuje Pani/Panu prawo do cofnięcia zgody na przetwarzanie danych;

i) wycofanie zgody na przetwarzanie danych osobowych nie wpłynie na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem;

j) w celu cofnięcia zgody należy wysłać stosowną informację za pomocą poczty elektronicznej na adres e-mail info@agrex-eco.pl lub pocztą tradycyjną na adres korespondencyjny jw.;

k) przysługuje Pani/Panu prawo żądania od ADO dostępu do danych osobowych, ich sprostowania oraz usunięcia;

l) od dnia 25 maja 2018 r. przysługuje Pani/Panu także prawo żądania od ADO ograniczenia przetwarzania oraz prawo do przenoszenia danych osobowych;

m) przysługuje Pani/Panu prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego – Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych (wszelkie informacje, co do sposobu i formy skargi dostępne są na oficjalnej stronie GIODO: www.giodo.gov.pl);

n) osoba, której dane dotyczą nie podlega zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu.

3.2. Spółka wykorzystuje odpowiednie technologie oraz wprowadza wewnętrzne procedury w celu utrzymania bezpieczeństwa zgromadzonych danych osobowych użytkowników oraz uniemożliwienia nieautoryzowanego dostępu do nich. Zbiór zgromadzonych danych osobowych traktowany jest jako wydzielona baza danych, przechowywana na serwerze w specjalnej strefie bezpieczeństwa, z ograniczonym dostępem.

3.3. Agrex-Eco wykorzystuje tzw. „cookies” – małych plików tekstowych umieszczanych w komputerze użytkownika i wykorzystywanych w chwili połączenia ze Stroną. Cookies używane są w celu badania ogólnego ruchu użytkowników na Stronie, co z kolei umożliwia lepsze poznanie preferencji użytkowników, nie są natomiast wykorzystywane przez Spółkę w celu identyfikacji bądź badania ruchu konkretnych użytkowników. Większość przeglądarek internetowych umożliwia użytkownikom usuwanie cookies z ich komputerów lub wyłączenie opcji ich przyjmowania. Blokowanie cookies umieszczanych przez Stronę nie powinno powodować utrudnień w korzystaniu z większości jej treści. Więcej informacji na temat cookies dostarczają instrukcje poszczególnych przeglądarek oraz treść sekcji „help” danej przeglądarki.

3.4. Inne strony internetowe, zarówno te dostępne dzięki linkom umieszczonym na Stronie, jak i te, które umieszczają linki do Strony, mogą stosować inne zasady ochrony prywatności. Spółka zaleca zapoznanie się z treścią tych zasad na poszczególnych stronach.