Obowiązek informacyjny wynikający z RODO

Szanowny Kliencie,

od dnia 25 maja 2018 r. zaczęło obowiązywać Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych, określane jako RODO.

W związku z tym, chcemy poinformować Cię o zasadach przetwarzania Pani/Pana danych osobo- wych oraz o przysługujących Pani/Panu w związku z tym prawach. Zależy nam, aby Pani/Pan miał kompletną wiedzę, a tym samym pełen komfort korzystania z usług i stron naszej firmy. Dlatego zanim Pani/Pan rozpocznie korzystanie z naszych usług i stron, prosimy o zapoznanie się z po- niższymi informacjami.

​​​​​​​Jednocześnie zapewniamy, że należycie dbamy o Pani/Pana prywatność. Pani/Pana dane osobo- we są u nas bezpieczne, a zgodę na ich zbieranie i przetwarzanie może Pani/Pan wycofać w każ- dej chwili, zgodnie z postanowieniami poniższej ”Informacji o ochronie danych osobowych”.

Informacja o ochronie danych osobowych

Agrex-Eco Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, kod pocztowy 02-820, przy ul. Wyczółki 44, jako administrator danych osobowych, gromadzi Państwa dane osobowe uzyskane podczas:
1. zawierania z Państwem umowy oraz w trakcie jej trwania,
2. zbierania danych z wizytówek i formularzy kontaktowych podczas wydarzeń branżowych, w
których uczestniczymy (konferencje, targi, pokazy maszyn, zjazdy itp.),
3. otrzymywanych od Państwa zapytań drogą mailową i telefoniczną

w szczególności zbieramy:

 • imię i nazwisko, adres e-mail, adres do kontaktu, firma reprezentowanego podmiotu, nu- mer telefonu, stanowisko,
 • w przypadku przedsiębiorców przetwarzamy dodatkowo: NIP, REGON, adres siedziby, nu- mer rachunku bankowego.

Gromadzimy Państwa Dane osobowe w następujących celach:

 • zawierania i realizacji łączącej nas umowy oraz świadczenia dla Państwa oferowanych przez nas usług serwisowych,
 • zawierania i realizacji łączącej nas umowy w tym w szczególności wysyłki zamówionych to- warów i realizacji płatności, obsługi reklamacji,
 • realizacji obowiązków przewidzianych prawem, w tym w szczególności wystawiania i prze- chowywania faktur oraz dokumentów księgowych, oraz dla celów archiwizacyjnych,
 • ochrony praw zgodnie z przepisami prawa, w tym w szczególności dochodzenia zaległych płatności w ramach procesów windykacyjnych i procesów sądowych,
 • weryfikacji Państwa wiarygodności płatniczej,
 • przeprowadzania działań marketingowych oraz przesyłania informacji handlowych w przy- padku wyrażenia przez Państwa osobnych zgód.

Agrex-Eco Sp. z o.o. może przekazywać Dane osobowe następującym osobom trzecim dla celów wskazanych w niniejszym dokumencie:

 1. Podmiotom, z którymi Agrex-Eco Sp. z o.o. ma zawartą umowę współpracy („Przetwarzają- cy dane”) w celu realizacji łączącej nas umowy, realizacji obowiązków przewidzianych pra- wem, ochrony praw zgodnie z przepisami prawa oraz realizacji uzasadnionego interesu w rozumieniu przepisów o ochronie danych osobowych; w szczególności Agrex-Eco może przekazywać Państwa dane osobowe podmiotom takim jak: banki, firmy windykacyjne, podmioty świadczące usługi księgowe, spółki świadczące usługi pocztowe i kurierskie, fir- my, z którymi współpracujemy w celu świadczenia usług serwisowych. Podmioty takie będą zobowiązane na mocy zawartych z umów do stosowania odpowiednich środków bez- pieczeństwa, technicznych i organizacyjnych, aby chronić Dane Osobowe oraz przetwarzać je wyłącznie zgodnie z instrukcjami przekazanymi przez Agrex-Eco,
  2. organom nadzorującym, organom władzy i innym osobom trzecim; w przypadku gdy jest to niezbędne dla realizacji celów wskazanych powyżej oraz wypełnienia obowiązków nałożo- nych prawem, Dane Osobowe mogą być przekazywane organom nadzorującym, sądom i innym organom władzy (np. organom podatkowym i organom ścigania), niezależnym do- radcom zewnętrznym (np. audytorom) lub podmiotom udzielającym świadczeń.

Agrex-Eco Sp. z o.o. zobowiązuje się stosować odpowiednie środki bezpieczeństwa, zarówno techniczne jak i organizacyjne, aby chronić Państwa Dane osobowe. Dane osobowe będą prze- chowywane przez Agrex-Eco i / lub Przetwarzających dane, wyłącznie przez czas niezbędny do osiągnięcia celów, dla których dane te są gromadzone, wykonania obowiązków wynikających z przepisów prawa, maksymalnie przez okres zabezpieczenia materiałów niezbędnych dla postę- powań prawnych (w tym podatkowych) oraz do czasu ewentualnego przedawnienia roszczeń Państwa i Agrex-Eco.

Przysługują Państwu prawa w zakresie ochrony Danych osobowych. Zgodnie z obowiązującym prawem o ochronie danych, jesteście Państwo uprawnieni do wniesienia skargi do właściwego organu nadzorczego (tj. do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych lub organu będącego jego następcą).

Ponadto, macie Państwo prawo do:
1. Żądania dostępu do Danych Osobowych; osoba, której dane dotyczą, jest uprawniona do uzyskania potwierdzenia, czy przetwarzane są dane osobowe jej dotyczące, a jeśli ma to miejsce, jest uprawniona do uzyskania dostępu do nich. Agrex-Eco dostarczy Państwu na żądanie kopię Państwa Danych osobowych podlegających przetwarzaniu. Za wszelkie kolej- ne kopie, o które zwrócą się Państwo, Agrex-Eco może pobrać opłatę w rozsądnej wysoko- ści wynikającej z kosztów administracyjnych.
2. Sprostowania Danych Osobowych; mają Państwo prawo do sprostowania Danych Osobo- wych, które Państwa dotyczą, a które są nieprawidłowe. Z uwzględnieniem celów przetwa- rzania, mają Państwo prawo żądania uzupełnienia niekompletnych Danych Osobowych, w tym poprzez przedstawienie dodatkowego oświadczenia.
3. Usunięcia Danych Osobowych („prawo do bycia zapomnianym”); mają Państwo prawo żą- dania, o ile zachodzą okoliczności przewidziane prawem, niezwłocznego usunięcia dotyczą- cych Państwa Danych osobowych, a Agrex-Eco ma obowiązek bez zbędnej zwłoki usunąć takie Dane Osobowe.
4. Ograniczenia przetwarzania Państwa Danych osobowych; w takim przypadku, Agrex-Eco wskaże na Państwa żądanie takie Dane Osobowe, a ich przetwarzanie może zostać ograni- czone tylko i wyłącznie do określonych celów.
5. Przenoszenia Danych Osobowych; pod pewnymi warunkami macie Państwo prawo otrzy- mać w ustrukturyzowanym, powszechnie używanym formacie, nadającym się do odczytu maszynowego Dane Osobowe Państwa dotyczące, przetwarzane przez Agrex-Eco oraz ma- cie Państwo prawo przesłać te Dane Osobowe innemu podmiotowi.
6. Sprzeciwu; w pewnych okolicznościach mają Państwo prawo w dowolnym momencie wnie- ść sprzeciw – z przyczyn związanych z Państwa szczególną sytuacją – wobec przetwarzania dotyczących Państwa Danych osobowych, a na Agrex-Eco może ciążyć obowiązek zaprze- stania przetwarzania takich Danych osobowych.

Stosowna analiza wykazała, że Agrex-Eco nie musi powoływać Inspektora Danych osobowych, niemniej jednak przypadku jakichkolwiek pytań dotyczących Danych Osobowych lub wykonywa- nia praw w zakresie prywatności, prosimy o kontakt na adres mailowy: info@agrex-eco.pl – z ty- tułem maila DANE OSOBOWE. Na każde zapytanie zostanie udzielona odpowiedz w czasie do 7 dni roboczych.

Informujemy o możliwości okresowej aktualizacji niniejszej Informacji zgodnie z obowiązującym prawem (np. jeśli wdrażamy nowe systemy lub procesy, które wiążą się z wykorzystaniem dany- ch osobowych) i w takim przypadku będziemy odpowiednio informować Państwa o wprowadza- nych zmianach.